Zastupitelstvo: 2021 » 5 » Dle bodůStáhnout najednou

02 Čestná občanství a ceny města .pdf Velikost: 3.65 MB
03 Strategický plán města - aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 - 2025 .pdf Velikost: 19.2 MB
04 Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova.pdf Velikost: 15.55 MB
05 Finanční příspěvek pro HZS JmK.pdf Velikost: 1.61 MB
06 Žádost Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko o stanovisko k záměru výstavby svazkové ZŠ.pdf Velikost: 14.8 MB
07 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova - Diecézní charita Brno.pdf Velikost: 4.38 MB
08 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Tišnova (TJ Sokol Tišnov).pdf Velikost: 3.43 MB
09 Poskytnutí investičního příspěvku - Vohančice - rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy Vodovodní řady - řad E D63-132 m.pdf Velikost: 4.91 MB
10 Dohody o narovnání - dotační program Podpora trenérů mládeže.pdf Velikost: 18.16 MB
11 Hospodaření města Tišnova k 30.6.2021.pdf Velikost: 1.73 MB
12 Rozpočtové opatření města Tišnova č.142021.pdf Velikost: 3.8 MB
13 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 62021, jíž se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 52020.pdf Velikost: 1.05 MB
14 Pořízení změny č. 1 ÚP Tišnov zkráceným postupem a schválení jejího obsahu.pdf Velikost: 18.76 MB
15 Prodej bytu č. 111667 na ulici Králova v Tišnově.pdf Velikost: 1.23 MB
16 Prodej bytu č. 11854 na ulici Jiráskova v Tišnově.pdf Velikost: 1.22 MB
17 Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 9220 k pozemkům v k. ú. Tišnov parc. č. 78683, 78684, 78685 a 78686 panu V.M., bytem Č..pdf Velikost: 1.06 MB
18 Mimořádný příspěvek do fondu oprav SV pro dům č.p. 910, 911 na ulici Kostelní v Tišnově.pdf Velikost: 2.05 MB
19 Uzavření Smlouvy o budoucí úpravě majetkoprávních vztahů k pozemkům a objektům veřejné infrastruktury mezi městem Tišnov a společností Němec Jiří s.pdf Velikost: 1.7 MB
20 Nabídka převodu spoluvlastnického podílu k pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 68426 (za penzionem).pdf Velikost: 828.83 KB
21 Žádost o prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. st. 2051 (pozemek pod budovou prodejny Teta na náměstí Míru).pdf Velikost: 899.3 KB
22 Prodej pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 2252 .pdf Velikost: 878.79 KB
23 Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko.pdf Velikost: 9.08 MB
24 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 959.26 KB
25 Zápis č. 42021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 30. 8. 2021.pdf Velikost: 1.21 MB
26 Zápis č. 42021 a č. 52021 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 6.52 MB
27 Zápis č. 22021 ze zasedání Osadního výboru Pejškov .pdf Velikost: 753.87 KB
28 Zápis č. 42021, zápis č. 52021, zápis č. 62021 a zápis č. 72021 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 1.07 MB
29 Zápis č. 22021 a zápis č. 32021 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 1.64 MB
30 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 7.9.2021.pdf Velikost: 1.4 MB
31 Žádost o slevu na nájemném - občerstvení na koupališti.pdf Velikost: 6.27 MB