Zastupitelstvo: 2021 » 3 » Dle bodůStáhnout najednou

02 Petice Nechceme nahrazování rodinného bydlení bytovou výstavbou.pdf Velikost: 1.51 MB
03 Stanovisko k prohlášení rodičů k návratu dětí do škol a stanoveným podmínkám.pdf Velikost: 6.73 MB
04 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova - Římskokatolická farnost Předklášteří.pdf Velikost: 31.93 MB
05 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt Obnova výklenkové kapličky na ulici Klášterská v Tišnově.pdf Velikost: 915.29 KB
06 Poskytnutí investičního příspěvku - Vohančice - rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy.pdf Velikost: 100.77 MB
07 Poskytnutí investičního příspěvku - Tišnov, ul. Dvořákova - rekonstrukce jednotné kanalizace.pdf Velikost: 7.9 MB
08 Schválení závazku na spolufinancování akce Vohančice - rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy Vodovodní řady - řad E D63-132.pdf Velikost: 3.64 MB
09 Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok 2021 - I. kolo dotačního programu.pdf Velikost: 1.03 MB
10 Schválení dodatku č. 1 smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. dle §101a pro rok 2021.pdf Velikost: 1.35 MB
11 Schválení dodatku č. 1 smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. dle §105 pro rok 2021.pdf Velikost: 1.17 MB
12 Hospodaření města Tišnova k 31.3.2021.pdf Velikost: 1.7 MB
13 Inspiro - středisko volného času Tišnov, p. o. - snížení odvodu z fondu investic .pdf Velikost: 1.52 MB
14 Rozpočtové opatření města Tišnova č.72021.pdf Velikost: 3.32 MB
15 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2021 (stav k 19.5. 2021).pdf Velikost: 1.33 MB
16 Stanovisko k návrhu změny ÚP Tišnov - p. Sojka.pdf Velikost: 2.5 MB
17 Směna částí pozemků v k.ú. Tišnov a k.ú. Pejškov u Tišnova .pdf Velikost: 1.01 MB
18 Prodej části pozemku parc.č. st. 1239 v k.ú. Tišnov (sídliště U Humpolky).pdf Velikost: 1.58 MB
19 Uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách (budoucí prodeje částí pozemku po realizaci stavby autobusové zastávky na Trnci).pdf Velikost: 7.76 MB
20 Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě (budoucí směna částí pozemků po realizaci stavby autobusové zastávky na Trnci).pdf Velikost: 2.17 MB
21 Prodej části pozemku parc.č. 2466128 v k.ú. Tišnov (terasa u přízemní bytové jednotky).pdf Velikost: 904.31 KB
22 Odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemkům v k.ú. Tišnov (křižovatka Erbenova x Hornická).pdf Velikost: 890.89 KB
23 Bezúplatné nabytí komunikací a pozemků v k.ú. Tišnov (ulice Jungmannova a Janáčkova).pdf Velikost: 963.81 KB
24 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem (přechod pro chodce U Humpolky).pdf Velikost: 1.31 MB
25 Obecně závazná vyhláška č. 42021, o nočním klidu.pdf Velikost: 1.73 MB
26 Odpověď na podnět, připomínku a návrh pro Zastupitelstvo města Tišnova.pdf Velikost: 1.12 MB
27 Zápis č. 32021 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 2. 6. 2021.pdf Velikost: 1.09 MB
28 Zápis č. 22021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 2. 6. 2021.pdf Velikost: 1.2 MB
29 Zápis č. 12021 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 968.51 KB
30 Zápis č. 32021 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 748.01 KB
31 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 7.6.2021.pdf Velikost: 1.32 MB