Zastupitelstvo: 2017-2017 » 7Stáhnout najednou

02 Hospodaření města Tišnova k 30.9.2017.pdf Velikost: 552.13 KB
03 Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2018.pdf Velikost: 1.13 MB
04 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci -Rekonstrukce výtahu - poliklinika Tišnov-.pdf Velikost: 6.5 MB
05 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 20-2017.pdf Velikost: 8.44 MB
06 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017 (stav k 30.11.2017).pdf Velikost: 121.61 KB
07 Zpráva o školství za školní rok 2016-2017.pdf Velikost: 606.61 KB
08 Koncepce sportu 2018 - 2021.pdf Velikost: 1.27 MB
09 Vzorové smlouvy k dotačním programům 2018.pdf Velikost: 1.51 MB
10 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 9-2017- o místním poplatku za provoz systému shromažďování- sběru- přepravy- třídění- využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf Velikost: 190.23 KB
11 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 10-2017- kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3-2016- o místním poplatku ze psů.pdf Velikost: 224 KB
12 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 11-2017- o nočním klidu.pdf Velikost: 152.02 KB
13 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 12-2017- o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf Velikost: 207.88 KB
14 Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí 2018.pdf Velikost: 90.52 KB
15 Prodej bytu č. 9-1678 na ulici Králova v Tišnově.pdf Velikost: 129.86 KB
16 Žádost o pomoc ve složité životní a bytové situaci.pdf Velikost: 58.32 KB
17 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (komunikace III-3771 Tišnov - Předklášteří).pdf Velikost: 589.07 KB
18 Odkoupení pozemku parc.č. 770-1 v k.ú. Tišnov (pod Květnicí).pdf Velikost: 429.59 KB
19 Odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 1872-106 v k.ú. Tišnov (ulice Dvořákova).pdf Velikost: 702.89 KB
20 Prodej části pozemku parc.č. 786-2 v k.ú. Tišnov (ulice Dvořáčkova).pdf Velikost: 447.55 KB
21 Prodej pozemku parc.č. 235-1 v k.ú. Hájek u Tišnova.pdf Velikost: 406.39 KB
22 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov (Mánesova).pdf Velikost: 653.02 KB
23 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2361-1 v k.ú. Tišnov (ke koupališti).pdf Velikost: 892.76 KB
24 Žádost o udělení souhlasu spolumajitele účelové komunikace (komunikace VITAR - Drásov).pdf Velikost: 2.09 MB
25 Zápis č. 6-2017 ze dne 20.10.2017 a zápis č. 7-2017 ze dne 17.11.2017 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 586.25 KB
26 Zápis č. 10-2017 - zápis č. 11-2017 a zápis č.12-2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 490.84 KB
27 Zápis č. 4-2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 8.11.2017.pdf Velikost: 129.7 KB
28 Zápis č. 5-2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 20.11.2017.pdf Velikost: 116.38 KB
29 Zápis č. 5-2017 a č. 6-2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 575.66 KB
30 Zápis ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města č. 4-2017.pdf Velikost: 198.51 KB
31 Informace o činnosti MAS Brána Vysočiny.pdf Velikost: 94.18 KB
32 Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov.pdf Velikost: 329.13 KB
33 Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova a členy-předsedy výborů-komisí-zvl. orgánů města Tišnova.pdf Velikost: 105.69 KB
34 Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2018.pdf Velikost: 83.99 KB
35 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 27.11.2017 .pdf Velikost: 341.06 KB
36 Schválení dodatku č. 1 smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Tišnov- p.o. pro rok 2017.pdf Velikost: 5.81 MB